Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει την πρόσληψη Διευθυντή/ντριας και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της αναλαμβάνει:
• Τη συνολική διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας της ΕΣΤΙΑ
• Την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος, των εσωτερικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων της ΕΣΤΙΑ
• Τη διοίκηση, εκπαίδευση και διασφάλιση εργασιακών σχέσεων, εργαζομένων και συνεργατών
• Την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων της ΕΣΤΙΑ
• Εκπροσωπεί την ΕΣΤΙΑ και τις θέσεις της στη δημόσια σφαίρα, σε συνεργασία και με τον συντονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου
• Αποτελεί το σημείο διεπαφής μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων
• Υποβάλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση των σκοπών της ΕΣΤΙΑ

Η ΕΣΤΙΑ αναζητά μια δυναμική προσωπικότητα με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Ανθρωπιστικών/ Κοινωνικών Επιστημών
• Μεταπτυχιακές σπουδές
• Επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού
• Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων
• Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
• Άριστη γνώση Η/Υ

Ο/η κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ΕΣΤΙΑ πλήρες βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή.

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Διευθυντή/τριας  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΤΙΑ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης με απαραίτητη την προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Διευθυντή/τριας».

H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.Share