Διοικητικό Συμβούλιο

Φοτογραφία Διοικητικού Συμβουλίου

Τηρουμένης κάθε καταστατικής διαδικασίας, ομόφωνα και με πλήρη επίγνωση των συμφερόντων του Σωματείου, τα αξιώματα του Δ.Σ. κατανέμονται ως ακολούθως:

Το νέο Δ.Σ ανέλαβε τα καθήκοντα του από την 17/2/2019 και έχει τριετή θητεία.

Οργανόγραμμα – Προσωπικό

Διοικητικό συμβούλιο
Share