ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

 

Όραμα της ΕΣΤΙΑΣ είναι η ομαλή κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων της, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η οικοδόμηση μιας ευαισθητοποιημένης κοινωνίας που θα αποδέχεται και θα εντάσσει τους ανθρώπους με νοητική υστέρηση. Μέσω της δια βίου υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σε άτομα με μέτρια και ελαφρά νοητική υστέρηση, επιδιώκει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην  διεκδίκηση και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Η Εστία ξεκινώντας από το ότι, «κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η διαφορετικότητα του πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό…»  εστιάζει  στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη μοντέρνων μεθόδων υποστήριξης και στην επιστημονική προσέγγιση έχοντας πάντα ως αρχές, τον σεβασμό στον συνάνθρωπο, την υποστήριξη των αδυνάτων, την συνεχή εξέλιξη.

Στόχοι της Εστίας είναι:

 • Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης
 • Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης. Επίσης, η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων και λοιπών δομών που ενισχύουν την απασχολησιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
 • Ο σχεδιασμός, η διεκδίκηση, η διαχείριση και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών, Εθνικών, Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και άλλων.
 • Η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Η συνεργασία, επαφή και ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας, εμπειριών και επιστημονικής ενημέρωσης με ομοειδείς ή/και παρεμφερείς Οργανώσεις, Ιδρύματα, Σωματεία κ.λ.π. τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Επίσης, η συμμετοχή του Σωματείου σε Εθνικά ή/και Διευρωπαϊκά ή Διεθνή Δίκτυα, Ομοσπονδίες με τους ίδιους ή/και συναφείς προς το Σωματείο σκοπούς.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι στην ΕΣΤΙΑ δηλώνουμε τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας στις παρακάτω αρχές:

 • Εφαρμογή, εξέλιξη και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας
 • άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων
 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων αλλά και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
 • άριστη συνεργασία με τους φορείς και την τοπική κοινωνία
 • συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλα τα στελέχη
 • επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχής εκπαίδευσή τους
 • διαρκής καινοτομία στον τρόπο σκέψης και δράσης μας και ανάληψη πρωτοβουλιών που απαιτούνται από την κοινωνία.
 • Η συνεχής υποστήριξη των ωφελούμενων κατά την παροχή υπηρεσίας καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Την επίτευξη των στόχων ποιότητας που θέτει η ΕΣΤΙΑ καθώς και την ανασκόπηση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Την συχνή ανασκόπηση και αναθεώρηση, εφόσον χρειαστεί, της διαχείρισης επικινδυνότητας της ΕΣΤΙΑΣ

 

 

Η Πρόεδρος

Έφη Προκοπάκη

Share