ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤ. ΥΣΤΕΡ. ΕΣΤΙΑ

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ – ΕΣΤΙΑ” στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Προγράμματος “Αττική”, στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04, τηρώντας τις προδιαγραφές, όρους, προϋποθέσεις της Πρόσκλησης αττ029-Α/Α ΟΠΣ 3046, όπως ισχύει καθώς και του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου όπως ισχύει.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της Πράξης, το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ – ΕΣΤΙΑ θα υλοποιήσει τα κάτωθι:

Α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με το σημείο 1, του άρθρου 1 της ΥΑ 20745/2023 [ΦΕΚ 1390/Β/09.03.2023]. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τουλάχιστον για 4 και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο ανά ημέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των ωφελούμενων από και προς τη Δομή.

Το ημερήσιο πρόγραμμα που θα ακολουθείται από το ΚΔΗΦ της ΕΣΤΙΑΣ, είναι ενδεικτικά το εξής:

– Μεταφορά ωφελουμένων από τον τόπο κατοικίας τους προς το ΚΔΗΦ
– Προσέλευση / Υποδοχή ωφελουμένων / Πρωινή Συζήτηση
– Συμμετοχή σε Εργαστήρια / Παράλληλα προγράμματα και άλλες Δραστηριότητες / Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
– Διάλειμμα / ελαφρύ γεύμα
– Συμμετοχή σε Εργαστήρια / Παράλληλα προγράμματα και άλλες Δραστηριότητες / Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
– Αποχώρηση – Μεταφορά ωφελουμένων από το ΚΔΗΦ στον τόπο κατοικίας τους

Β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Η ΕΣΤΙΑ θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλους φορείς, για την υλοποίηση δράσεων /εκδηλώσεων / συνεργασιών που αφορούν γενικότερα το χώρο των ΑμεΑ και την αλληλεπίδρασή του με το κοινωνικό σύνολο.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Πράξης είναι δωρεάν προς όλους τους ωφελούμενους.

Ωφελούμενοι – Δυναμικότητα Δομής

Ωφελούμενοι είναι άτομα με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις προαναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες στη Δομή. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιείται από τον Δικαιούχο, κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης Ένταξης από τη ΕΥΔΠ “Αττική”. Η διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής, της μοριοδότησης και των λοιπών παραμέτρων που θα λαμβάνονται υπόψη περιγράφονται στο Παράρτημα Επιλογής Ωφελουμένων το οποίο βρίσκεται στο Συνοδευτικό Υλικό της πρόσκλησης αττ029 – Α/Α ΟΠΣ 3046, όπως ισχύει. Η Δυναμικότητας της Δομής ανέρχεται σε 78 άτομα. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός ωφελουμένων της Δομής παραμένει ο ίδιος με εκείνον της ΠΠ ΕΣΠΑ 2014-2020, δηλαδή 39 άτομα.

Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η Πράξη είναι συμβατή με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε συνδυασμό με την Στρατηγική για την Αποϊδρυματοποίηση στην Ελλάδα.
Στόχοι της Πράξης είναι:
i) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
ii) η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού,
iii) η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών,
iv) η αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία στοχεύοντας σε ένα βελτιωμένο επίπεδο ζωής.

 

 


Share