Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει την πρόσληψη Διευθυντή/ντριας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια ΣΥΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της:

 • Καθοδηγεί, συντονίζει και επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων των ΣΥΔ του φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους στόχους της ΕΣΤΙΑ.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων που έχει λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεργάζεται με τη Διοίκηση για το σχεδιασμό διαδικασιών και λειτουργιών που στοχεύουν στη διατήρηση και ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ενοίκους.
 • Συνεργάζεται με παράγοντες της κοινότητας, φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την ανάπτυξη δικτύου σχέσεων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία και υποστήριξη των ΣΥΔ.
 • Μεριμνά για την κάλυψη και την επάρκεια των πόρων για την εκτέλεση των απαραίτητων καθημερινών δράσεων και εργασιών των ΣΥΔ.
 • Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους των ΣΥΔ και το σύνολο του προσωπικού και συντονίζει τις ομάδες εργαζομένων.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση και εποπτεία του προσωπικού, την εξακρίβωση και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών.
 • Είναι υπεύθυνος/η ή συμμετέχει στην αξιολόγηση και πρόσληψη νέου προσωπικού, ανάλογα με τη βαθμίδα απασχόλησής τους.
 • Συντάσσει και παρουσιάζει έκθεση αναφοράς προς τη Διοίκηση του Φορέα σχετικά με τη λειτουργία των ΣΥΔ, όποτε αυτό του ζητηθεί.
 • Αναλαμβάνει και συντονίζει δράσεις προβολής των ΣΥΔ
 • Αξιολογεί δυνατά και αδύνατα σημεία λειτουργίας των ΣΥΔ και προτείνει βελτιώσεις και τρόπους ανάπτυξη

Η ΕΣΤΙΑ αναζητά μια δυναμική προσωπικότητα με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕΙ).
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (επιθυμητές).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συντονισμό ομάδων και διαχείρισης προσωπικού, τουλάχιστον 3 ετών.
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.
 • Άριστη γνώση του MS Office.

 

Ο/η κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ΕΣΤΙΑ πλήρες βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή.

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Διευθυντή/τριας  Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΤΙΑ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η 15/01/2024.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Διευθυντή/τριας ΣΥΔ». H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.Share