Προκήρυξη (1) θέσης Υπευθύνου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει την πρόσληψη (1) μιας θέσης Υπευθύνου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Ο/Η  Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της αναλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία ευνοϊκής εικόνας του φορέα με κάθε δυνατό μέσο επικοινωνίας.
 • Την κατάρτιση και διαχείριση σχεδίου επικοινωνιακής πολιτικής καθώς και στρατηγικής εξεύρεσης πόρων ή άλλων πηγών χρηματοδότησης.
 • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων/δράσεων για την προβολή και ενίσχυση του φορέα.
 • Την επιμέλεια διαφημιστικών εντύπων, τη σύνταξη δελτίων τύπου, τις επαφές με τα ΜΜΕ, την ενημέρωση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του φορέα.
 • Την έρευνα και τον εντοπισμό πεδίων συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την υποστήριξη του φορέα.

Απαραίτητα προσόντα:

 

 • Πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης (Επικοινωνία ή Marketing ή Εμπορία & Διαφήμιση).
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (επιθυμητές).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο (προτίμηση σε ΜΚΟ).
 • Εμπειρία στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και online πλατφόρμων.
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες.

Ο/η κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ΕΣΤΙΑ πλήρες βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στην ελληνική γλώσσα.

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Υπευθύνου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΤΙΑ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Υπευθύνου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων». H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.Share