Οριστικά Αποτελέσματα ΚΔΗΦ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ: 20240/26-07-2022 συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης  στο πρόγραμμα «Κέντρα διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία» (κωδ. ΟΠΣ 5001568), που υλοποιεί ο φορέας μας «ΕΣΤΙΑ – Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20014-2020, του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», που υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), ανακοινώνουμε σήμερα 07/09/2022 τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 20246 / 01-08-2022 52
2 20256 / 18-08-2022 52

 

Λόγω ισοψηφίας των δύο υποψηφίων, προηγείται ο/η υποψήφιος/α με σειρά προτεραιότητας τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Συνεπώς, ο/η υποψήφιος με αρ. πρωτ. 20246 / 01-08-2022, είναι ο/η επιτυχών/ούσα στο ανωτέρω πρόγραμμα, ενώ ο/η υποψήφιος με αρ. πρωτ. 20256 / 18-08-2022 είναι ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα στο ανωτέρω πρόγραμμα.

 Share