Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων ΚΔΗΦ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ: 20240/26-07-2022 συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης  στο πρόγραμμα   «Κέντρα διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία» (κωδ. ΟΠΣ 5001568), που υλοποιεί ο φορέας μας «ΕΣΤΙΑ – Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση» στο πλαίσιο

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20014-2020, του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», που υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), ανακοινώνουμε σήμερα 31/08/2022 τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 20246 / 01-08-2022 52
2 20256 / 18-08-2022 52

Λόγω ισοψηφίας των δύο υποψηφίων, προηγείται ο/η υποψήφιος/α με σειρά προτεραιότητας τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα έως τις 05/09/2022 και ώρα 12.00. Θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.eseepa.gr) ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 07/09/2022.Share