Προκήρυξη (1) μιας θέσης Εργοθεραπευτή μερικής απασχόλησης

Η ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει μία θέση για την πρόσληψη Εργοθεραπευτή για την Υπηρεσία Πρώιμης Παρέμβασης και Συμβουλευτικής και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα. Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Εργοθεραπευτή
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Εμπειρία με νήπια και παιδιά έως 6 ετών
  • Εκπαίδευση σε παρέμβαση με βάση το μοντέλο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης υπολογιστή

Ο/Η Εργοθεραπευτής/τρια εργάζεται με μερική απασχόληση, πενθήμερο και ωράριο 4-8 μμ. Έναρξη εργασίας Σεπτέμβριος 2022.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022. Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Εργοθεραπευτή».Share