Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2016-2017

Η ΕΣΤΙΑ – Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, στα πλαίσια της προκήρυξης «Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2016-2017» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα διάρκειας 28 εβδομάδων, με ημερομηνία έναρξης  01/12/2016,  με τίτλο «ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ» και ζητά:

1 Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής για εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα:

–          Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής

–          3ετή επαγγελματική εμπειρία

Πρόσθετα προσόντα:

–          Γνώσεις ναυαγοσωστικής

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν έως τις 24 Νοεμβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά στην διεύθυνση Σόνιας Νικολακοπούλου 13, τ.κ.15451, Ν.Ψυχικό

–          Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η προϋπηρεσία, τα πτυχία, τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση

–          Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή

–          Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

–          Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

–          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

–          Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

–          Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο/η υποψήφιος/α είναι άνεργος

–          Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

–          Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ημερομηνίες/προθεσμία υποβολής αιτήσεων 09 εως 24 Νοεμβρίου στη διεύθυνση:

 Σόνιας Νικολακοπούλου 13 15451, Νέο Ψυχικό

Πληροφορίες :

Κα ΝΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Τηλ: 2106713149

Fax: 2106748084Share